KỂ TỪ 5/5/2015, DIỄN ĐÀN SINH VIÊN XÂY DỰNG CHUYỂN SANG CHẾ ĐỘ "CHỈ ĐỌC"

https://www.visaonarrival.net/apply.html | chung cư ct number one

tài liệu tư tưởng HCM
#1
Chương IV: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC,KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI.Câu hỏi:1)
Tư tưởng Hồ Chí Minh,phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

trả lời:
1)Cơ sở hình thành TT HCM về đại đoàn kết Dtộc
a)Tinh thần yêu nước gắn liền với ý thức cố kết cộng đồng Dtộc,đại đoàn kết Dtộc đã hình thành và củng cố trong lịch sử dựng nước và giữ nước của Dtộc,tạo thành truyền thống bền vững thấm sâu vào TT,tình cảm,tâm hồn của mỗi con người VN.Đối với mỗi người VN,yêu nước,nhân nghĩa và đoàn kết trở thành 1 tình cảm tự nhiên,1 triết lý sống,thành phép tư duy và ứng sử chính trị.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương…
1 cây làm chẳng nên non…
Tất cả đã trở thành dấu ấn trong cấu trúc XH truyền thống VN,tạo thành quan hệ 3 tầng: gia đình,làng xã,quốc gia.(Nhà- làng- nước).Đây cũng chính là sợi dây liên kết các giai tầng,các Dtộc trong XH VN.Truyền thống đoàn kết,nhân ái được phản ánh trong kho tàng văn học dân gian,được các anh hùng trong lịch sử nâng lên thành phép đánh giặc,trị nước.
Tập hợp bốn phương manh lệ,
Trên,dưới đồng lòng,cả nước trung sức,
Tướng,sỹ 1 lòng phụ tử,
Chở thuyền là dân,lật thuyền cũng là dân…
Đó là TT tập hợp lực lượng các Dtộc của các nhà yêu nước trong lịch sử.HCM đã sớm kế thừa truyền thống yêu nước-nhân nghĩa-đoàn kết của Dtộc. Người khẳng định “từ xưa đến nay,mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi,nó kết thành 1 làn sóng vô cùng to lớn và mạnh mẽ,nó lướt qua mọi sự khó khăn và nguy hiểm,nó nhấn chìm tất cả bè lũ cướp nước…” HCM còn nhấn mạnh phải phát huy truyền thống ấy trong giai đoạn cách mạng mới “phải giải thích,tuyên truyền,tổ chức,lãnh đạo,làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước,công việc kháng chiến”.
b)Từ quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin: cách mạng là sự nghiệp của quần chúng,nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử,giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng phải trở thành giai cấp Dtộc.Mác nêu khẩu hiệu “Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại”.Lênin làm cách mạng vô sản thành công ở nước tiền tư bản,lực lượng công-nông là cơ sở để xây dựng lực lượng to lớn của cách mạng,xây dựng khối đại đoàn kết Dtộc,đại đoàn kết quốc tế.Khẩu hiệu của Mác được mở rộng “Vô sản toàn thế giới và các Dtộc bị áp bức đoàn kết lại”.Chủ nghĩa Mác-Lênin là cơ sở lý luận qtrọng nhất đối với quá trình hình thành TT HCM về đại đoàn kết Dtộc.HCM đến với chủ nghĩa Mác-Lênin vì Người đã tìm thấy con đường giải phóng các Dtộc bị áp bức khỏi ách nô lệ,tìm thấy sự cần thiết và con đường tập hợp lực lượng cách mạng trong phạm vi từng nước và trên phạm vi toàn thế giới.
c) Từ thực tiễn đấu tranh cách mạng
HCM tổng kết,đánh giá các di sản truyền thống về TT tập hợp lực lượng của các nhà yêu nước VN tiền bối và các phong trào cách mạng ở nhiều nước trên thế giới,nhất là các phong trào giải phóng Dtộc thuộc địa,từ đó Người rút ra bài học kinh nghiệm để hình thành và hoàn chỉnh TT về đại đoàn kết của mình.Các phong trào cách mạng VN thực tế vừa hào hùng,vừa bi tráng đã chứng tỏ nếu chỉ có yêu nước thôi thì không đủ để đánh thắng giặc.“Sử ta đã dạy cho ta rằng,khi nào dân ta biết đoàn kết thì khi đó dân ta dành thắng lợi.”
Yêu cầu của thời đại mới là phải có lực lượng lãnh đạo đủ sức qui tụ cả Dtộc vào đấu tranh cách mạng,đề ra đường lối cách mạng đúng đắn,xây dựng khối đại đoàn kết Dtộc bền vững thì mới giành thắng lợi.HCM đã thấy hạn chế trong phương pháp tập hợp lực lượng của các nhà yêu nước tiền bối,Bác đã tìm cách sang Pháp để tìm hiểu và trở về giúp đồng bào mình.
Khi ở nước ngoài,HCM khảo sát tình hình các nước tư bản chủ nghĩa và các nước thuộc địa,Bác nhìn thấy tiềm ẩn to lớn của họ và cũng thấy hạn chế là các Dtộc thuộc địa chưa có tổ chức,chưa biết đoàn kết,chưa có sự lãnh đạo đúng đắn.Trong các phong trào cách mạng thuộc địa và phụ thuộc,HCM đặc biệt chú ý đến cách mạng của Trung quốc và Ấn độ,với TT là đoàn kết các giai tầng,các đảng phái,các tôn giáo… nhằm thực hiện mục tiêu của từng giai đoạn cách mạng.
Thắng lợi của cách mạng tháng mười Nga,Người đã tìm hiểu thấu đáo con đường cách mạng tháng Mười,bài học kinh nghiệm quý báu,đặc biệt là bài học huy động lực lượng quần chúng công – nông giành và giữ chính quyền xô-viết non trẻ.Người cho rằng đây là cuộc cách mạng đến nơi,đến chốn.
2)Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh đại đoàn kết Dtộc
a) Đại đoàn kết Dtộc là vấn đề cơ bản có ý nghĩa chiến lược,quyết định thành công của cách mạng.TT HCM về đại đoàn kết Dtộc nhất quán,xuyên suốt toàn bộ tiến trình cách mạng VN.Đó là chiến lược tập hợp lực lượng nhằm hình thành sức mạnh to lớn của Dtộc chống kẻ thù của Dtộc,của giai cấp.
Trong từng thời kỳ của cách mạng,có thể phải điều chỉnh chính sách và phương pháp tập hợp lực lượng cho phù hợp với từng đối tượng,nhưng đại đoàn kết Dtộc phải là vấn đề sống còn của cách mạng.HCM đã nêu:
“Đoàn kết là sức mạnh,đoàn kết là thắng lợi…,đoàn kết là then chốt của thành công”.“Đoàn kết là điểm mẹ,điểm này mà thực hiện tốt đẻ ra con cháu đều tốt”.“Đoàn kết,đoàn kết,đại đoàn kết,Thành công,thành công,đại thành công.”
b) Đại đoàn kết là mục tiêu,là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng
TT đại đoàn kết Dtộc được quán triệt trong mọi đường lối,chính sách của Đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất của cách mạng VN.Trong lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng Lao động VN năm 1951,HCM nêu mục đích của Đảng Lao động VN gồm 8 chữ: “đoàn kết toàn dân,phụng sự tổ quốc”.Trước Cách mạng tháng 8 và trong kháng chiến nhiệm vụ của tuyên huấn là làm sao cho đồng bào hiểu được mấy điều: 1 là,đoàn kết,hai là,làm cách mạng đòi độc lập Dtộc.Sau kháng chiến Bác lại nêu nhiệm vụ của tuyên huấn là để dân hiểu: 1 là,đoàn kết,hai là,xây dựng chủ nghĩa XH,ba là,đấu tranh thống nhất nước nhà.
Như vậy đại đoàn kết không đơn thuần là phương pháp tập hợp lực lượng cách mạng,mà đó là mục tiêu,nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.Vì vấn đề cơ bản của cách mạng suy cho cùng là phải có bộ tham mưu đưa ra đường lối tập hợp sức mạnh toàn dân đánh giặc.Vấn đề đại đoàn kết Dtộc phải xuất phát từ đòi hỏi khách quan của cách mạng do quần chúng tiến hành.Đại đoàn kết Dtộc là 1 chính sách chứ không thể là 1 thủ đoạn chính trị.Đảng phải có sứ mệnh thức tỉnh,tập hợp,hướng dẫn,chuyển ~ đòi hỏi khách quan,tự phát của quần chúng thành hiện thực có tổ chức,thành sức mạnh vô địch của cuộc đấu tranh vì độc lập cho Dtộc,hạnh phúc cho nhân dân.
c) Đại đoàn kết Dtộc là đại đoàn kết toàn dân
Dân và nhân dân là khái niệm có nội hàm rộng,chỉ toàn bộ con dân nước Việt,“con Lạc,cháu Hồng”,“con Rồng,cháu Tiên”.TT đại đoàn kết toàn dân là đoàn kết với tất cả nhân dân không phân biệt: Dtộc thiểu số hay đa số,tín ngưỡng,già,trẻ,gái,trai,giàu,nghèo… Đoàn kết với mỗi người dân cụ thể,với toàn thể đông đảo quần chúng và cả hai đối tượng trên đều là chủ thể của khối đại đoàn kết Dtộc.
Bác Hồ nêu “Ta đoàn kết là để đấu tranh thống nhất và độc lập Tổ quốc,ta còn phải đoàn kết là để xây dựng nước nhà.Vậy ai có tài,có đức,có sức,có lòng phụng sự tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đều đoàn kết với họ”.Trong khi xây dựng khối đại đoàn kết Dtộc phải tin vào dân,dựa vào dân và phấn đấu vì quyền lợi của nhân dân.Mỗi người “ai cũng ít hay nhiều có tấm lòng yêu nước” tiềm ẩn.Cần thức tỉnh lương tri của mỗi con người thì lòng yêu nước sẽ bộc lộ.Điểm chung để quy tụ khối đại đoàn kết Dtộc là nền độc Dtộc,là cuộc sống ấm no,hạnh phúc của nhân dân.
Đại đoàn kết Dtộc là nền tảng là gốc rễ là nguồn sức mạnh vô địch,quyết định thắng lợi của cách mạng VN.Trong khi tập hợp khối đại đoàn kết thì “lực lượng chủ yếu của khối đại đoàn kết Dtộc là liên minh công-nông,cho nên liên minh công-nông là nền tảng của mặt trận Dtộc thống nhất”.“đại đoàn kết trước hết là đoàn kết đại đa số nhân dân,mà đa số nhân dân ta là công nhân,nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác”.Về sau HCM mở rộng,“liên minh công-nông và lao động trí óc làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân”.“trong bầu trời không có gì quý = dân,trong thế giới không có gì mạnh = lực lượng đoàn kết của nhân dân”.
Điều kiện để thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân là: phải kế thừa truyền thống yêu nước-nhân nghĩa,đoàn kết,phải có tấm lòng khoan dung,độ lượng.Người mà có lầm lạc,mà biết lỗi thì đoàn kết với họ,tránh khoét sâu cách biệt.“bất kỳ ai mà thật thà tán thành hoà bình,thống nhất,độc lập Dtộc thì dù người đó trước đây chống lại chúng ta bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ.” “cần xoá bỏ hết mọi thành kiến,cần thật thà đoàn kết với nhau,giúp nhau cùng tiến bộ để phục vụ nhân dân”.
d) Đại đoàn kết phải trở thành sức mạnh vật chất,thành lực lượng vật chất có tổ chức thể hiện khối đại đoàn kết Dtộc là mặt trận Dtộc thống nhất dưới sụ lãnh đạo của Đảng
Khối đại đoàn kết Dtộc phải được giác ngộ về mục tiêu,tổ chức thành khối vững chắc và hoạt đọng theo 1 đường lối chính trị đúng đắn.Và đưa quần chúng vào tổ chức phù hợp với từng giai tầng,từng lứa tuổi,giới tính,ngành nghề,tôn giáo,phù hợp với từng bước phát triển của phong trào cách mạng.Ví dụ có hội hữu ái,hội công,hội nông,hội phụ nữ,…
Mặt trận Dtộc thống nhất là nơi qui tụ mọi tổ chức và cá nhân yêu nước.Trong từng thời kỳ mặt trận có tên gọi khác nhau nhưng đó phải là mặt trận chính trị rộng rãi tập hợp đông đảo các lực lượng phấn đấu vì hoà bình,vì mục tiêu của Dtộc.
3 Nội dung TT HCM về kết hợp sức mạnh Dtộc với sức mạnh thời đại
a) Nắm bắt chính xác đặc điểm và xu thế phát triển của thời đại,đặt cách mạng VN trong sự gắn bó với cách mạng vô sản thế giới.Theo Lênin phải “nhận thức rõ thời đại mà ta đang sống”… “giai cấp nào đang là giai cấp trung tâm của thời đại”… “xây dựng nội dung căn bản của thời đại,phương hướng phát triển chính của thời đại,~ đặc điểm chủ yếu của bối cảnh lịch sử thời đại ấy”.
Thời đại mà HCM hoạt động chính trị đã có nhiều đổi thay nổi bật hai sự kiện qtrọng là:
1 là,CNTBtừ tự do cạnh tranh bước sang độc quyền đã phát triển thành hệ thống và làm xuất hiện hệ thống thuộc địa.
Hai là,thắng lợi của Cách mạng tháng mười Nga đã mở ra kỷ nguyên mới,kỷ nguyên quá độ lên chủ nghĩa XH trên phạm vi toàn thế giới.Thời đại mở ra mối quan hệ quốc tế giữa các Dtộc làm cho vận mệnh của mỗi Dtộc không tách rời vận mệnh chung của thế giới.Thời đại mà 1 nhóm nước lớn do bọn tư bản tài chính cầm đầu thống trị các nước phụ thuộc và nửa phụ thuộc.Bởi vậy mà công cuộc giải phóng các nước và các Dtộc bị áp bức là bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản.Tất yếu khách quan phải liên minh chiến đấu chặt chẽ giữa các nước thuộc địa với giai cấp vô sản ở các nước đế quốc để chiến thắng kẻ thù chung.
“Cách mạng An-nam là bộ phận của cách mạng thế giới.Ai làm cách mạng trong thế giới đều là đồng chí của nhân dân An-nam cả”.Tại Đại hội Tua năm 1920,HCM đã phát biểu: “Hôm nay tôi đến đây góp phần cùng các đồng chí vào cách mạng thế giới”.
Bác chú ý mối quan hệ giữa cách mạng phương Đông và phương Tây.Người chỉ ra sự cách biệt của các Dtộc phương Đông,do “họ thiếu sự tin cậy lẫn nhau,thiếu sự phối hợp hành động và cả sự cổ vũ lẫn nhau”.HCM kiến nghị ban phương Đông của Quốc tế Cộng sản “làm cho các Dtộc hiểu biết nhau hơn và đoàn kết lại để đặt cơ sở cho 1 liên minh phương Đông tương lai,khối liên minh này chắc chắn sẽ là 1 trong ~ cái cánh của cách mạng vô sản”.Tại đại hội V Quốc tế cộng sản,HCM đã phê phán gay gắt giai cấp công nhân và đảng cộng sản ở chính quốc thờ ơ với cách mạng thuộc địa.“Tôi rất buồn vì điều này,giai cấp tư sản đã tiến hơn 1 bước so với giai cấp vô sản.Có thể nói Đảng cộng sản Pháp làm rất ít cho thuộc địa”.Do đánh giá thấp vị trí của cách mạng thuộc địa và Đảng cộng sản chưa làm gì để giáo dục giai cấp công nhân nước mình tinh thần quốc tế chủ nghĩa chân chính,HCM nói “Tôi sẽ thức tỉnh các đồng chí…” HCM cho rằng nền tảng sức mạnh là ở nhân dân thuộc địa,chủ nghĩa đế quốc tập trung nọc độc ở thuộc địa,nhân dân thuộc địa là người thủ tiêu chủ nghĩa thực dân.HCM đã phát triển và vượt xa so với Mác.Nhờ nắm bắt đặc điểm và xu thế của thời đại Nguyễn Ái Quốc đã xác định đường lối chiến lược và phương pháp cách mạng đúng đắn cho sự nghiệp cứu nước,giải phóng Dtộc VN theo con đường vô sản.
b) Kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản,độc lập Dtộc gắn liền với chủ nghĩa XH
Để kết hợp sức mạnh Dtộc với sức mạnh thời đại,các Đảng Cộng sản kiên trì đấu tranh chống lại mọi khuynh hướng sai lầm làm suy yếu khối đại đoàn kết để thống nhất các lực lượng cách mạng thế giới.Các đảng cộng sản phải giáo dục chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản cho nhân dân lao động nước mình,làm cho tinh thần yêu nước là 1 bộ phận của tinh thần quốc tế.Nguyễn Ái Quốc kêu gọi “vì nền hoà bình thế giới,vì tự do và ấm no,~ người bị bóc lột thuộc mọi chủng tộc cần đoàn kết lại và chống bọn áp bức”.
Sau cách mạng giải phóng Dtộc giành độc lập,các Dtộc thuộc địa tất yếu đi theo cách mạng XH chủ nghĩa.HCM viết: “trong thời đại ngày nay,cách mạng giải phóng Dtộc là bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản trong phạm vi toàn thế giới; cách mạng giải phóng Dtộc phải phát triển thành cách mạng XH chủ nghĩa thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn.” Phải biến chủ nghĩa yêu nước truyền thống thành chủ nghĩa nghĩa yêu nước XH chủ nghĩa,yêu Tổ quốc gắn liền với yêu chủ nghĩa XH,nhờ đó chủ nghĩa yêu nước có thêm sức mạnh và phát triển thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời đại mới.
Hệ thống XH chủ nghĩa ngày càng lớn mạnh,lực lượng hoà bình hơn hẳn lực lượng chiến tranh thì chủ nghĩa XH là nhân tố quyết định đời sống XH loài người.Các Đảng Cộng sản dù lớn hay nhỏ đều bình đẳng và độc lập.
c) Giữ vững độc lập tự chủ,dựa vào sức mình là chính,tranh thủ sự giúp đỡ của các nước XHCN,sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ,đồng thời không quên nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình.
HCM nêu cao tinh thần “tự lực cánh sinh,dựa vào sức mình là chính”,“muốn người ta giúp cho,thì trước hết phải tự giúp mình đã”,“1 Dtộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ Dtộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được hưởng độc lập”.Với TT này khi Người gửi lời kêu gọi tới anh em ở thuộc địa có viết; “Anh em phải làm thế nào để được giải phóng? Vận dụng công thức của Mác,chúng tôi xin nói với anh em rằng,công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được = sự nỗ lực của bản thân anh em”.Người còn nói “đem sức ta mà giải phóng cho ta,… họ còn giúp đỡ ~ người anh em mình ở phương Tây trong sự nghiệp giải phóng hoàn toàn”
Muốn tranh thủ sức mạnh thời đại cần phải có 1 đường lối độc lập tự chủ đúng đắn.Kết hợp chặt chẽ mục tiêu đấu tranh cho độc lập Dtộc mình với bốn mục tiêu của thời đại: hoà bình,độc lập Dtộc,dân chủ,chủ nghĩa XH.(liên hệ thực tiễn của VN.)
Kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế,tranh thủ sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ,nhân dân ta không quên nghĩa vụ quốc tế cao cả.Bác thường nói: “phải coi cuộc đấu tranh của bạn như cuộc đấu tranh của ta”.
d) Mở rộng tối đa quan hệ hữu nghị,hợp tác,sẵn sàng “làm bạn với tất cả các nước dân chủ”.
Trong qúa trình tìm đường cứu nước Bác là người đầu tiên đặt nền móng cho tình hữu nghị giữa nhân dân VN với nhân dân các nước trên thế giới.Bác nói “chính sách ngoại giao của chính phủ VN thì chỉ có 1 điều tức là thân thiện với tất cả các nước dân chủ trên thế giới để giữ gìn hoà bình” “thái độ của VN đối với ~ nước Á châu là thái độ anh em,đối với ngũ cường là thái độ bạn bè”.Bác sớm có TT đa phương hoá,đa dạng hoá các quan hệ đối ngoại “tiến bộ chung phụ thuộc vào việc phát triển chủ nghĩa quốc tế và văn minh chỉ có lợi khi các quan hệ quốc tế được mở rộng và tăng cường”.
HCM dành ưu tiên cho quan hệ với các nước láng giềng châu Á.Láng giềng gần (Trung quốc,Lào,Campuchia),láng giềng xa và các nước Đông Nam Á.
Với trí tuệ thiên tài,với tinh thần quốc tế trong sáng,với đức độ khiêm nhường và thái độ thiện trí,HCM vượt qua mọi trở ngại,từ trong mối quan hệ chồng chéo,phức tạp của thời đại đề ra đường lối cách mạng đúng đắn,phương pháp ứng xử sáng tạo phù hợp với từng giai đoạn của cách mạng phát huy tối đa sức mạnh thời đại và sức mạnh Dtộc đưa cách mạng VN đến thắng lợi trọn vẹn.
PHÁT HUY BÀI HỌC KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI TRONG BỐI CẢNH QUỐC TẾ HIỆN NAY
1.Sự nghiệp đổi mới phù hợp với xu hướng thời đại.
2.Vận dụng sáng tạo quan điểm của HCM,phấn đấu vì hoà bình- độc lập- phát triển.
3.Trong hợp tác chú ý giữ gìn bản sắc VH Dtộc; giữ vững định hướng XHCN.


Câu hỏi 2:
Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

trả lời:

Sáng tạo của Hồ Chí Minh trong việc kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc của nước Việt Nam, mà còn là một danh nhân văn hoá kiệt xuất của thế giới, là chiến sĩ lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tháng 5- 1924, Nguyễn ái Quốc viết bài "Đoàn kết giai cấp" ca ngợi tinh thần đấu tranh của công nhân hàng hải Braxin chống bọn thực dân; đồng thời ca ngợi tinh thần đoàn kết của những người công nhân da trắng và công nhân da đen sau cuộc đấu tranh này để bảo vệ anh công nhân dũng cảm Riô Đê Hanâyrô. Cuối bài viết, Người kết luận: "Vậy là dù da màu có khác nhau, trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một mối tình hữu ái là thật mà thôi: tình hữu ái vô sản"7. Người đứng về phía những người bị áp bức, bóc lột để chống lại bọn áp bức bóc lột. Theo lôgic đó, những người vô sản toàn thế giới và các dân tộc thuộc địa đều là anh em và phải đoàn kết lại chống kẻ thù chung là bọn đế quốc thực dân. Người viết lời kêu gọi đồng bào ta trong cuộc chống Mỹ, cứu nước: "Chúng ta có chính nghĩa, chúng ta có sức mạnh đoàn kết của hàng chục triệu đồng bào, lại được sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ, trong đó có nhân dân Mỹ. Chúng ta nhất định thắng"8.

Yêu nước thiết tha nhưng không sa vào chủ nghĩa dân lộc hẹp hòi. Hồ Chí Minh tin rằng, nhân loại tiến bộ sẽ ủng hộ sự nghiệp của chúng ta, vì cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước của chúng ta là chính nghĩa. Sự thật là cả thế giới đã ủng hộ nhân dân Việt Nam. Ngay tại nước Mỹ, nhiều thanh niên, trí thức Mỹ phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mỹ, có người đã tự thiêu để phản đối. Chính vì biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại mà chúng ta đã làm nên những chiến công hiển hách, ghi vào lịch sử dân tộc những trang sủ hào hùng. "Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX một sự kiện có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc"9.

Những sáng tạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hết sức phong phú và sinh động, cần phải có công trình khoa học lớn hơn, nghiên cứu một cách đầy đủ hơn và hệ thống hơn để khai thác như một di sản quý báu của dân tộc Việt Nam cho các thế hệ cách mạng tương lai kế thừa và phát triển


Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức,nhân văn,văn hoá.Câu hỏi1:
Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức nguyên tắc xây dựng đạo đức?


Trả lời:


. 1) Quan Niệm Về Vai Trò Của đạo đức Cách Mạng:

Đạo đức Là Một Trong Những Vấn đề Quan Tâm Hàng đầu Của Hồ Chí Minh đối Với Sự Nghiệp Cách Mạng Việt Nam, Chúng Ta Phải đem Hết Tinh Thần Và Lực Lượng Ra Phấn đấu, Phải Tu Dưỡng, Rèn Luyện đạo đức Cách Mạng.

Hồ Chí Minh Luôn Quan Tâm đến Vấn đề đạo đức Và Giáo Dục đạo đức Cách Mạng Cho Cán Bộ, đảng Viên. đảng Phải Chăm Lo Giáo Dục đạo đức Cho Thanh Niên, đào Tạo Họ Thành Những Người Kế Thừa Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội Vừa “hồng” Vừa “chuyên”.

đạo đức được Xem Xét Trên Cả Hai Phương Diện Lý Luận Và Thực Tiễn. Vai Trò Của đạo đức Cách Mạng Là To Lớn, Hồ Chí Minh Coi đạo đức Là Nền Tảng Của Người Cách Mạng, Cũng Giống Như Gốc Của Cây, Ngọn Nguồn Của Sông, Của Suối. Như đối Với Con Người, Sức Có Mạnh Mới Gánh được Nặng Và đi được Xa. Người Cách Mạng Phải Có đạo đức Cách Mạng Mới Hoàn Thành được Nhiệm Vụ Cách Mạng. Bởi Lẽ Con đường đi đến độc Lập Dân Tộc Và Cnxh Là Con đường Dài, đòi Hỏi Sự Phấn đấu Không Ngừng Của Mỗi Người, Mỗi Thế Hệ Và Nhiều Thế Hệ Nối Tiếp Nhau. Chăm Lo Cái Gốc, Cái Nguồn, Cái Nền Tảng ấy Là Công Việc Thường Xuyên Của Toàn đảng, Toàn Dân, Của Mỗi Gia đình Và Mỗi Người Trong Xã Hội Ta.

đạo đức Là Gốc, Là Nền Tảng Vì Nó Liên Quan Tới đảng Cầm Quyền. Nguy Cơ Của đảng Cầm Quyền đó Là Sự Sai Lầm Về đường Lối, Suy Thoái Về đạo đức Cách Mạng Của Cán Bộ, đảng Viên. đảng Cầm Quyền Lãnh đạo Xã Hội, Nếu Cán Bộ đảng Viên Không Tu Dưỡng đạo đức Thì Mặt Trái Của Quyền Lực Có Thể Làm Tha Hoá Con Người. Vì Thế, Hồ Chí Minh Cho Rằng “đảng Là đạo đức, Là Văn Minh”.

Vai Trò Của đạo đức Còn Thể Hiện Là Lòng Cao Thượng Của Con Người. Mỗi Người Có Công Việc, Tài Năng, Vị Trí Khác Nhau… Nhưng Ai Giữ được đạo đức Cách Mạng Thì Là Người Cao Thượng.

- Các Thế Hệ Người Việt Nam Phấn đấu Cho độc Lập Dân Tộc đến Với Hồ Chí Minh Trước Hết Là đến Với Tư Tưởng đạo đức Của Người. “sống, Chiến đấu, Lao động, Học Tập Theo Gương Bác Hồ Vĩ đại” Là Khẩu Hiệu Chung Của Người Việt Nam

- Tư Tưởng đạo đức Và Bản Thân đạo đức Của Hồ Chí Minh Là Kết Tinh đạo đức Của Dân Tộc, Của Nhân Loại. Hồ Chí Minh Là điểm Rực Sáng Về đạo đức đối Với Thế Giới Và đối Với Việt Nam. Bác Nói: “đối Với Phương đông Một Tấm Gương Sống Còn Có Giá Trị Hơn 100 Bài Diễn Văn Tuyên Truyền”.

Theo Lênin, “đạo đức Là Những Gì Góp Phần Phá Huỷ Xã Hội Cũ Của Bọn Bóc Lột Và Góp Phần đoàn Kết Tất Cả Những Người Lao động Chung Quanh Giai Cấp Vô Sản đang Sáng Tạo Ra Xã Hội Mới Của Những Người Cộng Sản.”

Hồ Chí Minh Cho Rằng, đảng “là đạo đức, Là Văn Minh”, Thì Mới Hoàn Thành Sứ Mệnh Lịch Sử Vẻ Vang Của Mình. đảng Cộng Sản Phải Tiêu Biểu Cho Trí Tuệ, Danh Dự, Lương Tâm Của Dân Tộc Mình Và Của Thời đại. Trí Tuệ Là Sự Hiểu Biết đúng đắn Về Cnmln, Tri Thức Hiện đại Của Nhân Loại, Thực Tiễn Việt Nam Và Thế Giới, Những Quy Luật Phát Triển Của Cách Mạng Việt Nam, Những Hiểu Biết để đưa Sự Nghiệp Cách Mạng đến Thắng Lợi. đạo đức Là Những Phẩm Chất Mà Con Người Cần Có để Tham Gia Vào Cuộc đấu Tranh Cho độc Lập Dân Tộc Và Cnxh. Muốn Làm Cách Mạng Thì Con Người Cần Có Tâm Trong Sáng, đạo đức Cao đẹp đối Với Giai Cấp Công Nhân, Nhân Dân Lao động, Với Cả Dân Tộc. Cái Tâm ấy Phải Thể Hiện Trong Các Mối Quan Hệ Xã Hội Hằng Ngày Với Dân, Với Nước, Với đồng Chí, đồng Nghiệp, Với Mọi Người Chung Quanh Mình. Phải Có Tâm, Có đức Mới Giữ được Cnmln Và đưa Chủ Nghĩa Mln Vào Trong Cuộc Sống.

Hồ Chí Minh Cũng Quan Tâm Giáo Dục đạo đức Cho Cán Bộ, đảng Viên, Các Tầng Lớp Nhân Dân Lao động. Tuỳ Theo Từng Thời Kỳ Cách Mạng Mà Người đề Ra Những Yêu Cầu đạo đức Sát Hợp để Mọi Người Cùng Phấn đấu. Trong Cuốn đường Kách Mệnh, Bài đầu Tiên Nói Về Tư Cách Người Cách Mệnh, Hồ Chí Minh đã Nêu Một Quan điểm Lớn: Phải Có Cái đức để đi đến Cái Trí, Và Khi Có Trí Thì Cái đức đảm Bảo Cho Người Cách Mạng Giữ Vững được Chủ Nghĩa Mà Mình đã Giác Ngộ, Chấp Nhận, đi Theo. Có đức Nhưng Phải Có Tài, đức Và Tài Quan Hệ Mật Thiết Với Nhau. Có đức Nhưng Phải Có Tài,hồng Và Chuyên Phải Kết Hợp, Tài Càng Lớn Thì đức Càng Phải Cao, Vì đức – Tài Nhằm Phục Vụ Nhân Dân. đạo đức Là Gốc, Là Vũ Khí Mạnh Mẽ Trong Cuộc đấu Tranh Vì độc Lập Dân Tộc Và Cnxh.

2. Những Phẩm Chất đạo đức Cơ Bản Của Con Người Việt Nam Trong Thời đại Mới

A. Trung Với Nước, Hiếu Với Dân

Trong Mối Quan Hệ đạo đức Thì Mối Quan Hệ Giữa Mỗi Người Với đất Nước, Với Nhân Dân, Với Dân Tộc Là Mối Quan Hệ Lớn Nhất. Trung, Hiếu Là Phẩm Chất đạo đức Quan Trọng Nhất, Bao Trùm Nhất.

Trung, Hiếu Là Những Khái Niệm đã Có Trong Tư Tưởng đạo đức Truyền Thống Việt Nam Và Phương đông, Xong Có Nội Dung Hạn Hẹp. “trung Với Vua, Hiếu Với Cha Mẹ”, Phản ánh Bổn Phận Của Dân đối Với Vua, Con đối Với Cha Mẹ. Hồ Chí Minh đã Vận Dụng Và đưa Vào Nội Dung Mới. Hồ Chí Minh đã Kế Thừa Những Giá Trị đạo đức Truyền Thống Và Vượt Trội. Trung Với Nước Là Trung Thành Với Sự Nghiệp Giữ Nước Và Dựng Nước. Nước Là Của Dân, Còn Nhân Dân Là Chủ Của đất Nước. “bao Nhiêu Quyền Hạn đều Của Dân, Bao Nhiêu Lợi ích đều Vì Dân”. đây Là Chuẩn Mực đạo đức Có ý Nghĩa Quan Trọng Hàng đầu.

Trung Với Nước, Hiếu Với Dân Là Suốt đời Phấn đấu Hy Sinh Vì độc Lập Tự Do Của Tổ Quốc, Vì Cnxh, Nhiệm Vụ Nào Cũng Hoàn Thành, Khó Khăn Nào Cũng Vượt Qua, Kẻ Thù Nào Cũng đánh Thắng. Bác Vừa Kêu Gọi Hành động Vừa định Hướng Chính Trị- đạo đức Cho Mỗi Người Việt Nam.

đối Với Cán Bộ đảng Viên Phải Suốt đời đấu Tranh Cho đảng, Cho Cách Mạng, đó Là điều Chủ Chốt Của đạo đức Cách Mạng. Phải Tuyệt đối Trung Thàmh Với đảng, Với Dân, Phải Tận Trung, Tận Hiếu, Thì Mới Xứng đáng Vừa Là đầy Tớ Trung Thành, Vừa Là Người Lãnh đạo Của Dân; Dân Là đối Tượng để Phục Vụ Hết Lòng. Phải Nắm Vững Dân Tình, Hiểu Rõ Dân Tâm, Cải Thiện Dân Sinh, Nâng Cao Dân Trí để Dân Hiểu được Quyền Và Trách Nhiệm Của Người Chủ đất Nước.Nội Dung Chủ Yếu Của Trung Với Nước Là:

- đặt Lợi ích Của đảng, Của Tổ Quốc, Của Cách Mạng Lên Trên Hết.

- Quyết Tâm Phấn đấu Thực Hiện Mục Tiêu Của Cách Mạng.

- Thực Hiện Tốt Chủ Trương, Chính Sách Của đảng Và Nhà Nước.

Nội Dung Của Hiếu Với Dân Là:

- Khẳng định Vai Trò Sức Mạnh Thực Sự Của Nhân Dân.

- Tin Dân, Lắng Nghe Dân, Học Dân, Tổ Chức Vận động Nhân Dân Cùng Thực Hiện Tốt đường Lối Chính Sách Của đảng Và Nhà Nước.

- Chăm Lo đến đời Sống Vật Chất Và Tinh Thần Của Nhân Dân.

B. Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí Công Vô Tư

Cần Là Lao động Cần Cù, Siêng Năng, Lao động Có Kế Hoạch, Sáng Tạo Năng Suất Cao; Lao động Với Tinh Thần Tự Lực Cánh Sinh, Không Lười Biếng, Không ỷ Lại, Không Dựa Dẫm. Lao động Là Nghĩa Vụ Thiêng Liêng, Là Nguồn Sống, Nguồn Hạnh Phúc Của Con Người.

Kiệm Là Tiết Kiệm Sức Lao động, Tiết Kiệm Thì Giờ, Tiết Kiệm Tiền Của Của Nhân Dân, Của đất Nước, Của Bản Thân Mình. Tiết Kiệm Từ Cái Nhỏ đến Cái To; “không Xa Sỉ, Không Hoang Phí, Không Bừa Bãi,”

Liêm Là “luôn Luôn Tôn Trọng Giữ Gìn Của Công Và Của Dân; Không Xâm Phạm Một đồng Xu, Hạt Thóc Của Nhà Nước, Của Nhân Dân”. Phải Trong Sạch, Không Tham Lam địa Vị, Tiền Của, Danh Tiếng, Sung Sướng. Không Tâng Bốc Mình. Chỉ Có Một Thứ Ham Là Ham Học, Ham Làm, Ham Tiến Bộ. Hành Vi Trái Với Chữ Liêm Là:... Cậy Quyền Thế Mà đục Khoét, ăn Của Dân, Hoặc Trộm Của Công Làm Của Riêng. Dìm Người Giỏi, để Giữ địa Vị Và Danh Tiếng Của Mình Là Trộm Vị. Gặp Việc Phải, Mà Sợ Khó Nhọc Nguy Hiểm, Không Dám Làm Là Tham Uý Lạo. Cụ Khổng Nói: Người Mà Không Liêm, Không Bằng Súc Vật. Cụ Mạnh Nói: Ai Cũng Tham Lợi Thì Nước Sẽ Nguy.

Chính Là Không Tà, Thẳng Thắn, đứng đắn. đối Với Mình, Với Người, Với Việc.

đối Với Mình, Không Tự Cao, Tự đại, Luôn Chịu Khó Học Tập Cầu Tiến Bộ, Luôn Kiểm điểm Mình để Phát Huy điều Hay, Sửa đổi điều Dở.

đối Với Người, Không Nịnh Hót Người Trên, Xem Khinh Người Dưới; Luôn Giữ Thái độ Chân Thành, Khiêm Tốn, đoàn Kết, Không Dối Trá, Lừa Lọc.

đối Với Việc, để Việc Công Lên Trên Việc Tư, Làm Việc Gì Cho đến Nơi, đến Chốn, Không Ngại Khó, Nguy Hiểm, Cố Gắng Làm Việc Tốt Cho Dân Cho Nước.

Cần, Kiệm, Liêm, Chính Cần Thiết đối Với Tất Cả Mọi Người. Hồ Chí Minh Viết:

“trời Có Bốn Mùa: Xuân, Hạ, Thu, đông

đất Có Bốn Phương: đông, Tây, Nam, Bắc

Người Có Bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính

Thiếu Một Mùa Thì Không Thành Trời

Thiếu Một Phương Thì Không Thành đất

Thiếu Một đức Thì Không Thành Người”.

Cần, Kiệm, Liêm, Chính Rất Cần Thiết đối Với Người Cán Bộ, đảng Viên. Nếu đảng Viên Mắc Sai Lầm Thì Sẽ ảnh Hưởng đến Uy Tín Của đảng, Nhiệm Vụ Của Cách Mạng. Cần, Kiệm, Liêm, Chính Còn Là Thước đo Sự Giàu Có Về Vật Chất, Vững Mạnh Về Tinh Thần, Sự Văn Minh Của Dân Tộc. “nó” Là Cái Cần để “làm Việc, Làm Người, Làm Cán Bộ, để Phụng Sự đoàn Thể, Phụng Sự Giai Cấp Và Nhân Dân, Phụng Sự Tổ Quốc Và Nhân Loại”.

Chí Công Vô Tư, Là Làm Bất Cứ Việc Gì Cũng đừng Nghĩ đến Mình Trước, Chỉ Biết Vì đảng, Vì Tổ Quốc, Vì Nhân Dân, Vì Lợi ích Của Cách Mạng. Thực Hành Chí Công Vô Tư Là Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân, Nâng Cao đạo đức Cách Mạng. “phải Lo Trước Thiên Hạ, Vui Sau Thiên Hạ (tiên Thiên Hạ Chi ưu Nhi ưu, Hậu Thiên Hạ Chi Lạc Nhi Lạc). Chủ Nghĩa Cá Nhân Chỉ Biết đến Mình, Muốn “mọi Người Vì Mình”. Nó Là Giặc Nội Xâm, Còn Nguy Hiểm Hơn Cả Giặc Ngoại Xâm. Hồ Chí Minh Viết: “ Một Dân Tộc, Một đảng Và Mỗi Con Người, Ngày Hôm Qua Là Vĩ đại, Có Sức Hấp Dẫn Lớn, Không Nhất định Hôm Nay Vẫn được Mọi Người Yêu Mến Và Ca Ngợi, Nếu Lòng Dạ Không Trong Sáng Nữa, Nếu Sa Vào Chủ Nghĩa Cá Nhân”. Hồ Chí Minh Cũng Phân Biệt Lợi ích Cá Nhân Và Chủ Nghĩa Cá Nhân. Chí Công Vô Tư Là Tính Tốt Có Thể Gồm 5 điều: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm. Bồi Dưỡng Phẩm Chất đạo đức Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí Công Vô Tư Là để Vững Vàng Qua Mọi Thử Thách : “giàu Sang Không Quyến Rũ, Nghèo Khó Không Thể Chuyển Lay, Uy Vũ Không Thể Khuất Phục”.

C. Yêu Thương Con Người

Kế Thừa Truyền Thống Nhân Nghĩa Của Dân Tộc, Kết Hợp Truyền Thống Nhân Nghĩa Với Chủ Nghĩa Nhân đạo Cộng Sản, Tiếp Thu Tinh Thần Nhân Văn Của Nhân Loại Qua Nhiều Thế Kỷ, Qua Hoạt động Thực Tiễn, Hồ Chí Minh đã Xác định Tình Yêu Thương Con Người Là Phẩm Chất đạo đức Cao đẹp Nhất.

Tình Yêu Rộng Lớn Dành Cho Những Người Cùng Khổ, Những Người Lao động Bị áp Bức, Bóc Lột. Hồ Chí Minh Chỉ Ham Muốn Cho đất Nước được Hoàn Toàn độc Lập, Dân được Tự Do, Mọi Người Ai Cũng Có Cơm ăn, áo Mặc, Ai Cũng được Học Hành. Chỉ Có Tình Yêu Thương Con Người Bao La đến Như Vậy Mới Có Cách Mạng, Mới Nói đến Cnxh Và Cncs.

Nghiêm Khắc Với Mình, độ Lượng Với Người Khác. Phải Có Tình Nhân ái Với Cả Những Ai Có Sai Lầm, đã Nhận Rõ Và Cố Gắng Sửa Chữa, đánh Thức Những Gì Tốt đẹp Trong Mỗi Con Người. Bác Căn Dặn đảng Phải Có Tình đồng Chí Thương Yêu Lẫn Nhau, Trên Nguyên Tắc Tự Phê Bình Và Phê Bình Chân Thành.

Tình Yêu Thương Con Người Còn Là Tình Yêu Bạn Bè, đồng Chí, Có Thái độ Tôn Trọng Con Người, điều Này Có ý Nghĩa đối Với Người Lãnh đạo.

D. Tinh Thần Quốc Tế Trong Sáng, Thuỷ Chung

đó Là Tinh Thần Quốc Tế Vô Sản, Bốn Phương Vô Sản đều Là Anh Em. đó Là Tinh Thần đoàn Kết Với Các Dân Tộc Bị áp Bức, Với Nhân Dân Lao động Các Nước. đó Là Tinh Thần đoàn Kết Của Nhân Dân Việt Nam Với Tất Cả Những Người Tiến Bộ Trên Thế Giới Vì Hoà Bình, Công Lý Và Tiến Bộ Xã Hội. Sự đoàn Kết Là Nhằm Vào Mục Tiêu Lớn Của Thời đại Hoà Bình, độc Lập Dân Tộc, Dân Chủ Và Tiến Bộ Xã Hội.

3. Những Nguyên Tắc Xây Dựng đạo đức Mới

A. Nói đi đôi Với Làm, Phải Nêu Gương Về đạo đức.

Nói Và Làm Luôn đi đôi Với Nhau đem Lại Hiệu Quả Thiết Thực Cho Chính Mình Và Cho Người Khác. Nói Mà Không Làm Gọi Là đạo đức Giả. Từ đó Bác Trong Giáo Dục đạo đức Vấn đề Nêu Gương được đặt Ra. “trước Mặt Quần Chúng Không Phải Ta Cứ Viết Lên Trán Chữ “cộng Sản” Mà Ta được Họ Yêu Mến. Quần Chúng Chỉ Yêu Mến Những Người Có Tư Cách đạo đức.” Chú ý đạo Làm Gương.

B. Xây đi đôi Với Chống, Phải Tạo Thành Phong Trào Quần Chúng Rộng Rãi.

Xây Dựng đạo đức Mới Là Phải Giáo Dục Những Phẩm Chất, Những Chuẩn Mực đạo đức Mới Cho Con Người Việt Nam Trong Thời đại Mới Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Từ Gia đình, Nhà Trường, đến Xã Hội. Phải Khơi Dậy ý Thức đạo đức Lành Mạnh ở Mọi Người. Bên Cạnh đó, Phải Không Ngừng Chống Lại Những Cái Xấu, Cái Sai, Vô đạo đức. để Xây Và Chống Có Kết Quả Phải Tạo Thành Phong Trào Rộng Rãi, Phải Chống Lại Chủ Nghĩa Cá Nhân.

Xây Dựng đạo đức Mới Có Nhiều Cách Làm, Nhưng Phải Có Hiệu Quả. Ví Dụ Phong Trào “3 Xây, 3 Chống”.

C. Phải Tu Dưỡng đạo đức Suốt đời.

Mỗi Người Phải Thường Xuyên Chăm Lo Tu Dưỡng đạo đức đó Là Công Việc Kiên Trì Bền Bỉ, Không Thể Chủ Quan Tự Mãn. Mỗi Người Ai Cũng Có điều Tốt Và Dở, Thiện Và ác. Phải đánh Thức Những Gì Tốt đẹp Trong Mỗi Con Người. Có “tu Thân” Mới Làm được Những Việc Lớn Khác Như “trị Quốc Bình Thiên Hạ”. Phải “chính Tâm Tu Thân” để “trị Quốc Bình Thiên Hạ”. đạo đức Cách Mạng Là Nhằm Giải Phóng Và đem Lại Hạnh Phúc, Tự Do Cho Con Người. Việc Tu Dưỡng đạo đức Phải Thực Hiện Trong Thực Tiễn Hoạt động Hằng Ngày, Trong Lao động Sản Xuất, Chiến đấu, Sinh Hoạt,... Và Thể Hiện Trong Mối Quan Hệ Hằng Ngày. Có Như Thế Việc Tu Dưỡng Mới Có Kết Quả.
Reply
#2
hehe. cám ơn ông bạn. Đang cần. Mà, thi chỉ có thế này thôi à?
Reply
#3
Anh em nào có thêm tài liệu thêm. giúp đỡ với. cám ơn nhiều. chúc anh em có 1 ngày thật vui vẽ & Happy
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)